Algemene voorwaarden

Over ons

Welkom op de Intrakoopcommunity!

De Intrakoopcommunity (het Platform) is een dienst van Intrakoop die gebruikers toegang biedt tot een online business 2 business platform waar zorginstellingen en leveranciers elkaar kunnen ontmoeten, kennis kunnen delen en gezamenlijke inkooptrajecten kunnen doen en evenementen kunnen organiseren. De community is bedoeld om medewerkers van zorginstellingen met elkaar te verbinden en met leveranciers via een online platform, met als doel om de inkoopkracht en het kennisvoordeel optimaal te benutten.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Intrakoopcommunity.

 

Voorwaarden

 

1. Algemeen en toepassing gebruiksvoorwaarden

 • De Intrakoopcommunity is een initiatief van Intrakoop en InCoop Community BV met als doel om een grotendeels besloten online platform, voor het delen van relevante kennis en informatie voor zorginstellingen, aan te bieden. Een Gebruiker kan ook openbare en besloten groepen aanmaken op het Platform. Openbare groepen zijn toegankelijk voor alle andere Gebruikers. Besloten groepen zijn toegankelijk voor specifiek door de Gebruiker uit te nodigen andere Gebruikers. De Beheerder en de rechthebbende zoals bedoeld in artikel 10.5 van deze Gebruikersvoorwaarden hebben altijd toegang tot een Besloten Groep.
 • De Intrakoopcommunity is een besloten online platform en alleen bestemd voor zorginstellingen die lid zijn van Intrakoop, leveranciers en partners van InCoop Community BV.. Door (I) te registreren en / of (II) een profiel aan te maken op de Intrakoopcommunity en / of (III) via een een Profiel toegang te verschaffen tot de Intrakoopcommunity, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

 

2. Definities

 • In deze Gebruiksvoorwaarden wordt het volgende verstaan onder:

Abonnement: Het abonnement zoals omschreven in artikel 3 van deze Gebruiksvoorwaarden.

Abonnementshouder: Elke organisatie die zich registreert op de Intrakoopcommunity zodat de medewerkers van een Abonnementshouder gebruik kunnen maken van de besloten delen van de Intrakoopcommunity.

Beheerder: Intrakoop met InCoop Community BV als onderaannemer.

Content: Alle door de Gebruikers op het platform gedeelde informatie, waaronder teksten, afbeeldingen, beeld-fragmenten, geluidsfragmenten, (contact)gegevens van Gebruikers, persoonsgegevens en andere informatie.

Gebruiksvoorwaarden: Deze gebruiksvoorwaarden van de Intrakoopcommunity.

Gebruikers: Medewerkers van een Abonnementshouder die via een Profiel gebruik maken van het Platform.

Poster: Een Gebruiker die informatie plaatst (‘posts’) op het Platform.

Platform: Het door Intrakoop beheerde (voornamelijk) besloten en afgeschermde online platform voor het delen en presteren van (inkoop)kennis en informatie tussen Gebruikers en Abonnementshouders, en alle daarop geplaatste Content. Het platform draagt de naam Intrakoopcommunity.

Profiel: Het door de Gebruiker door middel van Registratie aangemaakt persoonsgebonden profiel waarmee de Gebruiker toegang krijgt tot de besloten delen van het Platform.

Registratie: De registratie van een (rechts)persoon waarbij een minimum aantal gegevens dient te worden verstrekt en deze Gebruiksvoorwaarden worden geaccepteerd voordat toegang wordt verkregen tot het Platform. Na registratie kunt u met een zelfgekozen wachtwoord inloggen.

Website: De website www.intrakoopcommunity.nu waarop het Platform beschikbaar is voor de Gebruikers.

 

3. Abonnement, duur en opzegging

 • Het Platform is een beperkte en herroepbare dienst die als abonnement wordt aangeboden aan een Abonnementshouder. Het Abonnement is beschikbaar voor Abonnementshouders na registratie, waarna diens medewerkers als Gebruikers een Profiel kunnen aanmaken. Bij registratie worden deze Gebruikersvoorwaarden geaccepteerd door een Gebruiker.
 • Na het aanmaken van een Profiel en het accepteren van deze Gebruiksvoorwaarden krijgt Gebruiker toegang tot het Platform en is het de Gebruiker toegestaan om zich (online) te begeven op het Platform en hierop Content te delen en in te zien.
 • De Beheerder heeft het recht om de toegang van een Abonnementshouder en/of Gebruiker tot het Platform op elk moment te beperken of geheel te blokkeren als wordt vermoed dat een Abonnementshouder en/of Gebruiker die werkzaam is bij de Abonnementshouder niet voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden. Een Abonnementshouder en/of Gebruiker kan geen aanspraak maken op schadevergoeding jegens Beheerder, enige daaraan gelieerde entiteit of een andere Gebruiker wegens het beperken of blokkeren van de toegang van een Abonnementshouder en/of Gebruiker tot het Platform.
 • De beëindiging van een Abonnement en/of Profiel laat onverlet dat Abonnementshouders en Gebruikers gebonden blijven aan de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren, zoals - maar niet uitsluitend - de bepalingen over vrijwaring en aansprakelijkheid, intellectuele eigendomsrechten, vertrouwelijkheid, toepasselijk recht en de bevoegde rechter.

 

4. Facturatie

 • Voor het gebruik van het Abonnement is een Abonnementshouder geen financiële vergoeding verschuldigd aan Intrakoop. Wijzigingen hierin zullen vooraf met Abonnementshouder worden gecommuniceerd en geven Abonnementshouder altijd het recht om geen gebruik meer te maken van de Intrakoopcommunity.
 • Per 1 januari van ieder volgend kalenderjaar kunnen de tarieven van het Abonnement worden herzien, dit wordt uiterlijk 2 maanden voor het nieuwe kalenderjaar met de Abonnementshouders gedeeld. Indien er sprake is van een prijsverhoging die meer bedraagt dan een inflatiecorrectie kan een Abonnementshouder binnen 2 maanden na de mededeling van de prijsverhoging het Abonnement kosteloos opzeggen - met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand - door middel van een schriftelijk bericht naar Beheerder.

 

5. Toegang Platform

 • Om toegang te kunnen krijgen tot de Intrakoopcommunity dient Gebruiker een Profiel aan te maken en deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren. Een Gebruiker kan alleen een Profiel aanmaken als hij werkzaam is voor een Abonnementshouder. Een Abonnementshouder is verantwoordelijk voor alle gedragingen van een Gebruiker op het Platform.
 • Een Abonnement kan voor iedere rechtspersoon worden aangemaakt door diens wettelijke vertegenwoordiger. Een Abonnementshouder kan haar medewerkers als Gebruiker aanmelden bij Beheerder. Toegang tot de Intrakoopcommunity is voor minderjarigen alleen toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van een Abonnementshouder.
 • Een Profiel is alleen bedoeld voor de natuurlijk persoon waarvoor het Profiel is aangemaakt en is niet overdraagbaar. Een Gebruiker mag het Profiel alleen gebruiken zolang hij werkzaam is voor een Abonnementshouder en hij daarvoor ook toestemming heeft van het betreffende Abonnementshouder. Het is een Gebruiker niet toegestaan om het wachtwoord van het Profiel te delen met derden. Het is de Gebruiker niet toegestaan om derden toegang te verschaffen tot het Platform en een Gebruiker is verplicht om de noodzakelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden via zijn Profiel het Platform kunnen benaderen.
 • Wanneer Gebruiker ontdekt dat een derde gebruik maakt van zijn Profiel of vermoedt dat hij is gehackt, dient de Gebruiker Beheerder hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen via een e-mail naar servicedesk@intrakoop.nl.
 • Een Abonnementshouder en een Gebruiker zijn beiden (hoofdelijk) volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden verricht via het Profiel van een Gebruiker. Deze verantwoordelijkheid geldt zowel tegenover de Intrakoopcommunity als tegenover derden.

 

6. Algemene regels voor het gebruik en verplichtingen van de Gebruikers

 • De Poster begrijpt dat hij de Content op de Intrakoopcommunity deelt vanuit een coöperatieve gedachte. Dit betekent dat Posters geen vergoeding kunnen verlangen voor Content die zij op het Platform plaatsen en dat Abonnementshouders geen vergoeding kunnen verlangen voor Content die namens hen op het Platform wordt geplaatst.
 • De Poster begrijpt dat de Content die hij deelt op de Intrakoopcommunity door andere Gebruikers kan worden gekopieerd, opgeslagen, gebruikt en bewerkt. De Abonnementshouder heeft te allen tijde het recht om de Content terug te trekken en te verwijderen van het Platform. Intrakoop zal hieraan alle noodzakelijke medewerking verlenen.
 • De Gebruiker mag de Intrakoopcommunity alleen benaderen via de Website door gebruik te maken van de meest recente versie van een gebruikelijke en - gezien de stand van de techniek - op het moment van de benadering als veilig beschouwde internetbrowser.
 • Het is een Gebruiker niet toegestaan om enig geautomatiseerd programma, zoals - maar niet uitsluitend - application programming interfaces, webcrawlers, web scraping, robots, offline readers te gebruiken op het Platform.
 • Het is een Gebruiker niet toegestaan om de beveiligingsmaatregelen van de Website en/of het Platform te (proberen) omzeilen, te saboteren dan wel op een andere manier te belemmeren of te beperken.
 • De Gebruikers en de Abonnementshouders zijn verplicht om zich te onthouden van iedere handeling waarmee de belangen van de Intrakoopcommunity, de Beheerder, de andere Gebruikers en Abonnementshouders kunnen worden geschaad. De Gebruikers en Abonnementshouders mogen geen informatie op de Intrakoopcommunity delen die in strijd is met de goeden zeden en de in Nederland geldende wet- en regelgeving.
 • Het is Abonnementshouders en Gebruikers niet toegestaan om op het Platform storende reclame te maken. Het is aan het oordeel van de Beheerder of er al dan niet storende reclame wordt gemaakt. Abonnementshouders en Gebruikers zijn verplicht om de door de Beheerder als storende reclame aangemerkte Content op eerste verzoek te verwijderen en zich verder te onthouden van het plaatsen van storende reclame. Wanneer een Gebruiker (of de Abonnementshouder waar de Gebruiker onder valt) niet aan dit verzoek van de Beheerder voldoet mag de Beheerder alle maatregelen nemen die hij noodzakelijk acht, waaronder het (doen) verwijderen van de storende reclame.
 • Het is Gebruiker niet toegestaan om Content op de Intrakoopcommunity te plaatsen die geen verband houdt met de activiteiten van de Leden-Gebruikers.

 

7. De Beheerder

 • De Beheerder heeft het alleenrecht om te beschikken over de Intrakoopcommunity en alle daarmee in de ruimste zin van het woord verband houdende rechten, zoals het stilleggen van het Platform of enig onderdeel daarvan zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming van de Gebruikers en/of Abonnementshouders.
 • Het onder artikel 7.1 Gebruiksvoorwaarden genoemde recht omvat het recht om te bepalen welke (rechts)personen toegang hebben tot het Platform.
 • De Beheerder zal de gegevens van individuele Abonnementshouders en individuele Gebruikers niet doorverkopen of ‘om niet’ verstrekken aan derden, tenzij Gebruiker hier expliciet toestemming voor geeft.
 • Platform gebruikt alleen cookies of trackers, inventariseert en rapporteert het gebruik van pagina’s en zoekwoorden om de gebruikerservaring van het Platform te monitoren en te verbeteren.

 

8. Vrijwaring en aansprakelijkheid

 • De Abonnementshouder vrijwaart Beheerder en alle andere Abonnementshouders en Gebruikers voor aanspraken van derden die het gevolg zijn van het gebruik van de medewerkers van Abonnementshouder van de Intrakoopcommunity.
 • Beheerder staat niet in voor de juistheid van de Content en eventuele fouten en/of onvolledigheden op het Platform.
 • Beheerder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van het Platform of enig onderdeel daarvan of enig gebrek in de communicatie daarmee.
 • Beheerder is niet aansprakelijk voor een technische storing die een bewerking of verwijdering van Content die door Gebruiker op het Platform is geplaatst tot gevolg heeft.
 • Beheerder is niet aansprakelijk voor enige verwijzing op het Platform (al dan niet via een hyperlink) naar informatie of websites van derden.
 • De aansprakelijkheid van Beheerder is in elk geval beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval uitkeert. Wanneer blijkt dat de verzekeraar - om welke reden dan ook - niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Beheerder beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 7.500,- (zegge: zevenduizendvijfhonderd euro).
 • De aansprakelijkheid van enige aan Beheerder verbonden personen (bestuurder, werknemers en ingehuurde zzp'ers) is uitgesloten. Dit artikel vormt een onherroepelijk derdenbeding ten aanzien van voornoemde derden.
 • Het is Gebruiker niet toegestaan om eventuele op de Beheerder ontstane vorderingen wegens het gebruik van het Platform over te dragen of te verpanden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking (art. 3:83 lid 2 BW).
 • Elke vordering tot schadevergoeding van een Abonnementshouder en/of Gebruiker op Beheerder wegens het gebruik van het Platform vervalt door een verloop van een (1) jaar na de dag waarop een Abonnementshouder en/of Gebruiker bekend is geworden met de schade.
 • Met dit artikel 8 wordt derdenwerking beoogd.

 

9. Privacy en bewaartermijn Content

 • Privacy is belangrijk voor het Platform, de aan ons direct verstrekte persoonsgegevens worden door ons overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming behandeld. Voor meer informatie over hoe wij (persoons)gegevens verwerken verwijzen wij u naar onze privacy statement.
 • Beheerder mag Content die 2 (twee) jaar niet of nauwelijks is gebruikt verwijderen van het Platform, zodat het Platform relevant en overzichtelijk blijft.

 

10. Voorwaarden Content en intellectuele eigendomsrechten op de Content

 • De door Gebruiker geplaatste Content mag in geen enkel geval inbreuk maken op rechten van derden, waaronder verstaan intellectuele eigendomsrechten, of op enige manier strafbaar of onrechtmatig zijn. Beheerder heeft geen invloed op de inhoud van de Content en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Beheerder kan de Content voorafgaand aan de plaatsing daarvan niet controleren. Gebruiker en Abonnementshouder begrijpen dit en aanvaarden dat alleen zij verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor de door hen geplaatste Content en alle gevolgen van de plaatsing op het Platform daarvan.
 • Gebruiker mag alleen informatie op het Platform plaatsen waarvan hij of (i) het intellectuele eigendomsrecht heeft, of (ii) toestemming van de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten heeft of (iii) het informatie betreft die vrij gedeeld mag worden. Gebruiker is verantwoordelijk voor de Content (waaronder ook wordt verstaan Content van derden) die hij deelt op het Platform. Als daar aanleiding toe is, is Gebruiker verplicht om de eigendom van de Content aan te tonen of de toestemming om de content te delen op het Platform te overleggen aan de Beheerder of het informatie betreft die vrij gedeeld mag worden.
 • Op de inhoud van de Content rust het intellectuele eigendomsrecht zoals door Poster aangegeven. Tenzij anders aangegeven krijgt Gebruiker het recht om de Content van de Poster te gebruiken.
 • De Content mag niet worden gebruikt anders dan voor eigen gebruik (analyse) en uitsluitend voor commerciële doeleinden voor zover daarmee geen sprake is van inbreuk op rechten van intellectuele eigendom, gebruik van persoonsgegevens zonder voorafgaande toestemming van de betrokkenen/betreffende persoon, of anderszins geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt.
 • In het geval een op het Platform geplaatste Content volgens een Gebruiker of een derde onrechtmatig of onjuist is kunnen zij dit aan de Beheerder kenbaar maken op het e-mailadres servicedesk@intrakoop.nl.
 • Op de databank met Content rust het (eigendoms- c.q. databank)recht van Intrakoopcommunity tenzij op (een bepaald gedeelte van) het Platform anders is aangegeven. In dat laatste geval rust het (eigendoms- c.q. databank)recht bij de zodanig op Platform door InCoop Community BV of Intrakoop gepresenteerde derde partij. In geen geval is het Gebruikers en derden toegestaan om een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Content op te vragen en te hergebruiken. Met deze bepaling wordt ook derdenwerking beoogd voor de door InCoop Community BV of Intrakoop als rechthebbende van het databankrecht gepresenteerde derde partij.

 

11. Overige bepalingen

 • Het is Intrakoop toegestaan om deze Gebruiksvoorwaarden periodiek aan te passen. In het geval deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen zal dit duidelijk worden vermeld aan de Gebruikers onder verwijzing naar de aangepaste voorwaarden.
 • In het geval blijkt dat een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverkort van kracht blijven.
 • Eventuele algemene voorwaarden van Gebruiker worden nadrukkelijk van de hand gewezen.
 • Op deze Gebruiksvoorwaarden en elke rechtsverhouding die via het Platform is ontstaan is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland zal bevoegd zijn om kennis te nemen van een eventueel geschil, onverminderd het recht op hoger beroep en cassatie.

 

12. contact

Vragen, opmerkingen of klachten over deze Gebruiksvoorwaarden kunt u richten aan servicedesk@intrakoop.nl.
Versie: 1 juli 2022

 

Huidige Algemene Voorwaarden

2022.07.01 - Algemene voorwaarden.pdf

Vorige versies

2021.10.04 - Gebruikersvoorwaarden.pdf

 

242.png
Bronovo.jpg
groene-hart-ziekenhuis.png
zgv.jpg
saz.png
Winterswijk.png
ZorgSaam.png
Ministerie Volksgezondheid.png
zsip_logo@2x.png
logo-zsip.jpeg